วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระพรหมวชิรญาณ มอบรางวัลมรดกธรรม-มรดกโลก ให้ อ.เขียว เทพทอง

สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้จัดกิจกรรมวันมาฆะบูชามรดกธรรม-มรดกโลกขึ้น โดยพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่าสงฆ์ มอบใบประกาศพร้อมโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่ได้ช่วยเหลือค้ำชูพระพุทธศาสนากว่า 200 ท่าน ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ โดย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อ.เขียว เทพทอง)ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในพุทธมามกะที่ได้ค้ำชูพระพุทธศาสนาสมควรที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
อ.เขียว เทพทอง